Cirkev

Kandidáti na Generálneho dozorcu ECAV sú už známi

V pondelok 4. apríla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene kandidačná porada zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu.

Poradu na základe rozhodnutia Generálneho presbyterstva viedlo predsedníctvo kandidačnej porady v zložení: Ján Ochodnický, senior Považského seniorátu za ordinovaných a za neordinovaných Tomáš Hyben, dozorca Tatranského seniorátu. Jednotliví členovia kandidačnej porady, tvorenej predsedníctvami seniorátov a dištriktov, na funkciu generálneho dozorcu navrhli celkovo troch kandidátov:

čítať viac
Cirkev

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Drahí v Pánovi, sestry a bratia, cirkevné zbory!

V týchto dramatických časoch vojny na Ukrajine a ňou vyvolanej utečeneckej krízy, chceme predovšetkým vyjadriť veľké poďakovanie všetkým dobrovoľníkom na hraniciach a v prihraničných oblastiach, ktorí obetavo zabezpečujú starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou. Všetkým, ktorí poskytujú ubytovanie, či už v priestoroch cirkevných zborov, alebo v súkromí. A tiež všetkým, ktorí prispievajú praktickou službou, dopravnými prostriedkami, materiálnou alebo finančnou pomocou. Je to vzácne v Božích očiach. Ďakujeme!

čítať viac
Cirkev

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Začala sa skutočná vojna. Jej možné dôsledky si v tejto chvíli nedokážeme ani predstaviť. Môžu úplne zmeniť podobu nášho

čítať viac
Cirkev

Zamyslime sa: Hovor o „Vianočnom zázraku“!

Text: Iz 7, 14

Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Keď dal Boh prvýkrát zasľúbenie o Spasiteľovi, začal zjavovať konkrétnu pravdu o budúcom kráľovi cez prorokov. Viac ako 680 rokov pred narodením Ježiša Boh povedal prorokovi Izaiášovi, že Spasiteľ bude mať panenskú matku a bude sám Bohom v tele. Presnosť tohto jediného tvrdenia je zázračná, najmä vzhľadom na to, koľko rokov svet čakal na uskutočnenie zasľúbenia. Toto proroctvo je však iba jedným zo 108 proroctiev, ktoré sa naplnili Ježišovým narodením a životom.

čítať viac
Cirkev

Relácie v RTVS: Duchovné horizonty a Evanjelický posol

Duchovné horizonty 4.12.2021 o 17:15 v Rádiu Regina

Čo to znamená, že advent je obdobím príchodu? Prečo máme na Vianoce stromček? Ako to vyzeralo v Betleheme, keď sa tam Ježiš narodil v jasliach? A prečo vlastne slávime Vianoce? O advente a nadchádzajúcich vianočných sviatkoch s evanjelickým farárom bratislavského cirkevného zboru Bratislava Dúbravka Liborom Bednárom.

čítať viac
Cirkev

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu 2021

V nedeľu 22.8.2021 od 14:30 hod. sa konal v ECAV kostole Žilina Seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

Konvent prebiehal podľa zaužívaných zvyklostí. V úvode nás privítal brat seniorálny dozorca TUS Ivan Trepáč. Úvodnú pobožnosť a zamyslenie mal domáci brat farár a senior TUS Marian Kaňuch.

Po zriadení konventu seniorátnym dozorcom sme sa už venovali samotnému rokovaniu.  Účastníci dostali všetky správy vopred a tak sa mohli dobre pripraviť na konvent.

čítať viac

Pastiersky list k Svätodušným sviatkom 2021

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na modlitbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.

čítať viac
  • 1
  • 2