Pohreb

“Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.”

Čo je potrebné k vybaveniu pohrebu

Postup pozostalých pri vybavovaní pohrebu

Nahlásenie zosnulého na farský úrad

Príbuzní zosnulého najkôr oznámia túto skutočnosť duchovnému pastierovi (kňazovi) a dohodnú si s ním termín poslednej rozlúčky

Doklady doručte do pohrebnej služby

Doklady ako List o prehliadke mŕtveho (od lekára) a Úmrtný list (z matriky) doručte do pohrebnej služby, kde Vám vybavia pohreb

Vyberte vhodný termín rozlúčky

V prípade, že pohrebná služba nemá voľný termín, aký ste si dohodli s kňazom, dohodnite s kňazom nový termín tak (aby vyhovoval obom stranám)

Dohodnutie ostatných náležitostí

Následne prídite na farský úrad a prineste kópiu listu o prehliadke mŕtveho, úmrtného listu a stručný životopis zosnulého s odobierkou

Odobierka by mala obsahovať stručný životopis a mená tých, ktorí sa so zosnulým lúčia

“Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel“ (Evanjelium podľa Jána 11,25)

Posledná rozlúčka

Pri pohrebe ide o dôstojnú rozlúčku s človekom, nemenej však aj o to, aby sme my - živí premýšľali, ako to bude, keď sa sami ocitneme na ``druhej strane``. V istom zmysle si smrť môžeme nacvičiť. Po prvé tým, keď si uvedomíme, že v smrti nebude platiť, čo máme - čo vlastníme, ale bude platiť iba to, čo sme pred Bohom. Toto vedomie si môžeme precvičovať už za života. A po druhé, ak je hodina smrti stretnutím s Bohom, nácvikom smrti je úprimné hľadanie Pána Boha už tu, v živote.

Termín poslednej rozlúčky

ECAV FARSKÝ ÚRAD

Pohreb môže byť vykonaný najskôr 48 hodín od smrti zosnulého.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne