Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom. Okrem cirkevného príspevku tvoria milodary a pravidelné ofery najväčšiu časť príjmov cirkevného zboru. K finančným výdavkom cirkevného zboru patria najmä poplatky na seniorský, dištriktuálny a biskupský úrad, náklady na prevádzku farského úradu a starostlivosť o kostol a priľahlý zborový areál.

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 10 €. Cirkevný príspevok prosíme uhradiť prevodom na účet, v hotovosti u br. účtovníka vo vestibule kostola pred alebo po skončení nedeľných služieb Božích, v mimoriadnych prípadoch u brata farára.

IBAN: SK29 0900 0000 0000 6366 7662
Variabilný symbol: napr. rok 2021
Poznámka: Meno a priezvisko

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Milodary

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné zaslať na účet, odovzdať osobne u zb. účtovníka vždy v nedeľu pred alebo po hlavných službách Božích. Je možné ich odovzdať taktiež osobne u brata farára na farskom úrade kedykoľvek na základe telefonického alebo elektronického dohovoru.

IBAN: SK29 0900 0000 0000 6366 7662
VS: pre konkrétnu službu, uveďte variabilný symbol z tabuľky

Tabuľka variabilných symbolov

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

100 – všeobecná podpora (cirkevné ciele)
200 – vnútorná misia (všeobecne)
210 – detská besiedka
220 – dorast
230 – mládež
240 – spevokol
250 – rodinné spoločenstvá
260 – zborový časopis Prameň
270 – Duchajovej Jablonka
280 – Kýčerského spievanky
290 – podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
300 – vonkajšia misia
400 – oprava kostola
500 – pre kazateľa Božieho Slova
Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.