OZ PRAMEŇ

Činnosť združenia Prameň spod Makyty

Organizácia podujatí pre členov a verejnosť

Organizuje podujatia a aktivity v kresťanskom duchu, ktoré umožňujú mladým ľuďom aktívne využívať ich voľný čas.

Prekonanie medzigeneračných bariér

Vytvorenie aktivít slúžiacich na prekonávanie medzigeneračných rozdielov a bariér.

Ciele a prostriedky

PROSTRIEDKY K NAPLNENIU CIEĽOV

Športové aktivity

Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

Charitatívna činnosť

Charitatívna činnosť a praktická pomoc ľuďom v núdzi.

Informačná činnosť

Informačná činnosť za účelom ochrany a rozvoja mladého človeka.

Mimoškolské aktivity

Podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času.

Vzdelávacie programy

Prednášky, vzdelávacie programy a tvorba vzdelávacích materiálov.

Kultúrne hodnoty

Zachovanie kultúrnych hodnôt a pamiatok.

Organizácia podujatí

Účasť a organizovanie táborov, festivalov, koncertov a konferencií mládeže.

Iné aktivity

Iné možné aktivity napĺňajúce ciele, vytýčené združením.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Údaje nášho združenia Prameň

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK42 0900 0000 0003 6335 1547

SWIFT

GIBASKBX

0363351547/0900

Občianske združenie PRAMEŇ SPOD MAKYTY

Lazy pod Makytou č. 232, 020 55

IČO: 42021502

DIČ: 2120019506

štatut. zástupca: Mgr. Peter Fabok

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK42 0900 0000 0003 6335 1547

SWIFT

GIBASKBX

0363351547/0900

Občianske združenie PRAMEŇ SPOD MAKYTY

Lazy pod Makytou č. 232, 020 55

IČO: 42021502

DIČ: 2120019506

štatut. zástupca: Mgr. Peter Fabok

PODPORUJME TO, ČO NÁM LEŽÍ NA SRDCI

Ochotného darcu miluje Boh

Všetko, čo robíme a o čo sa snažíme by bolo márne, keby nás k tomu neviedol sám Pán Boh. Každý z nás má svoje predstavy, názory a pohnútky k tomu, čo robí a čo chce.

Aj my evanjelici v našom cirkevnom zbore chceme, aby sa naše spoločenstvo rozhojňovalo, utužovalo, aby sme sa upevňovali vo viere, posilňovali a budovali náš cirkevný zbor na prospech všetkých jeho členov a na oslavu Hospodina, nášho Pána.

Keď sa budete rozhodovať kde, v ktorej oblasti podporiť náš cirkevný zbor, riaďte sa svojim srdcom, aby naša obeť bola milá nám samým, bola milá našim sestrám a bratom v cirkvi a bola milá nášmu Pánovi.

Iné formy pomoci:

Osobné informácie darcu

Informácie o platobnej karte
Ide o bezpečnú platbu šifrovanú SSL.

Celkový dar: 10,00€