PRESBYTERSTVO

Výkonný orgán na každej úrovni,
zložený z presbyterov

Kto je to vlastne presbyter?

Presbyter je funkcionár cirkevného zboru, ktorý spoluúčinkuje pri vybavovaní duchovných a hmotných vecí cirkevného zboru.

Aké je jeho funkčné obdobie?

Presbyterov a funkcionárov zboru volí na konvente cirkevno-zborové valné zhromaždenie podobu šiestich rokov.

Kedy možem byť presbyter?

Za presbytera môže byť volený každý člen cirkevného zboru, ktorý dovŕšil 21. rok, a žije životom v každom ohľade bezúhonným.

Aká je činnosť presbytera?

Povzbudzovať členov cirkevného zboru na konanie povinnosti voči cirkvi a upozorňovať na dodržiavanie Božích zákonov.

POSLANIE PRESBYTERA

Aké sú povinnosti
presbytera?

Za presbytera môže byť volený každý člen cirkevného zboru, ktorý dovŕšil 21. rok svojho veku, podľa platného voličského zoznamu je voličom a voliteľným, žije životom v každom ohľade bezúhonným, verne plní povinnosti člena cirkvi a povinnosti „občianske“ a tak na funkciu presbyterskú má „dobrú povesť“.

Oddanosť cirkvi

Svojím súkromným i rodinným životom, ako aj svojou oddanosťou cirkvi, ide dobrým príkladom ostatným členom cirkevného zboru

Ide dobrým príkladom

Návštevou Bohoslužieb a účasťou na Večeri Pánovej sa snaží byť dobrým príkladom ostatným členom cirkevného zboru.

Povzbudzuje členov CZ

Povzbudzuje členov cirkevného zboru na konanie povinnosti voči cirkvi a upozorňuje na dodržiavanie Božích zákonov

Zúčastňuje sa na poradách

Ako presbyter cirkevného zboru sa v rámci svojej činnosti pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach a poradách presbyterstva

Navštevuje členov cirkevného zboru

Podporuje zborového farára v jeho činnosti a zverených mu členov cirkvi aspoň raz do roka navštívi

Spoluúčinkuje v komisiách

Spoluúčinkuje v komisiách presbyterstva a v prípade zvláštneho poverenia vykonáva povinnosti, ktoré mu boli zverené

Predsedníctvo
zboru

Presbyterstvo je vzácne poslanie od Pána Boha aktívne sa podieľať na službe riadenia cirkevného zboru. Služba tu znamená dobrovoľnosť a obetavosť.

Milan F.

Dozorca

Daniela P.

Poddozorkyňa

Milan M.

Kantor

FUNKCIONÁRI CIRKEVNÉHO ZBORU

Členovia presbyterstva

Baranec Z.

Presbyter

Dágo J.

Presbyter

Fujerík M.

Presbyter

Michňo M.

Kantor

Valášek M.

Presbyter

Hrbáček J.

Presbyter

Chodúr J.

Presbyter

Malovec J.

Presbyter

Svorčík J.

Presbyter

Mičega J.

Presbyter

Ondrišík M.

Presbyter

Pelikán M.

Kostolník

Pelikánová D.

Zapisovateľka

Fujerík M., ml.

Presbyter

Hodošková J.

Presbyterka

Vranáková E.

Presbyterka

Chcem byť presbyterom

Máš viac ako 21 rokov? Patríš svojou oddanosťou cirkvi? Aj ty sa môžeš stať presbyterom vo svojom zbore.

 

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne