Cirkev

Kandidáti na Generálneho dozorcu ECAV sú už známi

V pondelok 4. apríla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene kandidačná porada zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu.

Poradu na základe rozhodnutia Generálneho presbyterstva viedlo predsedníctvo kandidačnej porady v zložení: Ján Ochodnický, senior Považského seniorátu za ordinovaných a za neordinovaných Tomáš Hyben, dozorca Tatranského seniorátu. Jednotliví členovia kandidačnej porady, tvorenej predsedníctvami seniorátov a dištriktov, na funkciu generálneho dozorcu navrhli celkovo troch kandidátov: Petra Gärtnera, dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu, Martina Chovanca – zborového dozorcu Cirkevného zboru Dunajská Lužná a Renátu Vinczeovú, dištriktuálnu dozorkyňu ZD a súčasnú zástupkyňu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada napokon na svojom zasadnutí v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú. Podporu kandidačnej porady nezískal Martin Chovanec.

Členovia kandidačnej porady sa pri zostavovaní kandidátky na funkciu generálneho dozorcu riadili cirkevným zákonom o voľbách cirkevných predstaviteľov, ktorý je s menšími obmenami v platnosti už dlhé roky. Právo navrhovať kandidátov majú podľa neho výlučne členovia kandidačnej porady. Navrhnutí kandidáti, ktorí nespĺňajú podmienky kandidácie, sú bez ďalšieho rozhodovania z kandidátky vyradení na základe konštatovania o nesplnení podmienok. Z kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky kandidácie, do volieb postupujú iba tí, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia 24. apríla, 1. mája a 8. mája 2022. Ďalšie informácie k voľbám nájdete v priloženom harmonograme volieb, ktorý bol schválený na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV 10. marca 2022.

Harmonogram volieb Generálneho dozorcu ECAV 2022.docx