Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkvíCirkev

„Výzva konať spolu.“ – Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Posledná akualizácia 17. septembra 2022 o 13:04

Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkvíje  spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120 krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónovkresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete apočet jej  členských cirkví stále rastie. Svetovárada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa.Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1948 a naša cirkev patrí  medzi zakladajúce cirkvi.

Úvodná poznámka: Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydáva posolstvo, ktorého cieľom je tlmočiťskúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste hoodovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristovaláska pohýna svet k zmiereniu a jednote.

„Poď, nasleduj ma!“
Od čias, keď Ježiš putoval po zemi, až do tejto chvíle, nás práve On neprestajne oslovuje týmito slovami. Uprostredproblémov sveta nás Ježiš volá, aby sme prišli k Nemu a zostávali v Jeho láske, láske, ktorá sa ponúka celému svetu.Napriek mnohým problémom, pokračujúc na našej spoločnej púti ako zhromaždenie Svetovej rady cirkví, bola naša náladanáladou očakávania a nádeje, a dokonca radosti, pretože skrze moc Svätého Ducha zostáva Kristovo pozvanie otvorené prekaždého, v skutočnosti pre celé stvorenstvo.

„Kristova láska pohýňa svet k zmiereniu a jednote.“

Zmierenie je pohyb smerom k Bohu a smerom k sebe navzájom. Zahŕňa v sebe pripravenosť načúvať Bohu a jedni druhým. Je to obrátenie srdca od sebeckosti aľahostajnosti k začleneniu a službe. Vyznávame, že aj keď z celého srdca túžime slúžiť Bohu a našim blížnym, zisťujeme,že zlyhávame, navzájom nesúhlasíme, a niekedy kráčame opačným smerom. Vyznávame, že potrebujeme premieňajúcumoc Kristovej lásky, aby sme sa pohli smerom k skutočne zmierenému a zjednotenému svetu. Tvárou v tvár vojne,nerovnosti a hriechom proti stvoreniu nás dnes Kristova láska všetkých vyzýva k pokániu, zmiereniu a spravodlivosti.

„Choďte do celého sveta.“
Od čias vstúpenia na nebo až do tejto chvíle Kristus neprestajne dáva tento príkaz všetkým, ktorí Ho nasledujú. Akokresťania sme povolaní zostávať v Kristovej láske a byť jedno. Okúsili sme skúsenosť takejto lásky, keď sme sazhromaždili z 352 členských cirkví a zo všetkých regiónov sveta, aby sme sa usilovali o jednotu uprostred našej rôznosti.Spoločne sme načúvali hlasom, ktoré sú vo svete často odsúvané na okraj: ženám, mladým, ľuďom so zdravotnýmznevýhodnením, domorodým národom.

Na našom zhromaždení sme použili množstvo slov a z nich sme sformovali nové predsavzatie. Teraz prosíme Boha opomoc pri premene našich záväzkov na činy. Lebo v Kristovi bude všetko utvorené novým. Jeho láska, ktorá je otvorenáku všetkým, vrátane tých posledných, najmenších a stratených, a ponúka sa všetkým, nás môže pohnúť a naplniť silou napúti spravodlivosti, zmierenia a jednoty.

Modlitba na záver

Svätý Bože, zdroj a tvorca všetkých vecí, večná láska, vzdávame Ti vďaky:
Otče, ktorý nás nekonečne miluješ, Synu, ktorý nám zjavuješ svoju bezpodmienečnú lásku,
Svätý Duchu, ktorý nás zmocňuješ božskou láskou,
zhromaždi nás spolu v Tvojej láske, aby sme mohli rásť vo viditeľnom spoločenstve
a tak vydávať vosvete svedectvo o jednote.
Kde sú Tvoji ľudia zlomení, nech láska uzdravuje.
Keď vo svete kričí nenávisť, nech láska prináša pokoj a spravodlivosť.
V čase, keďstvorenstvo vzdychá, nech príde vykúpenie pre celú zem. Príď so svojou božskou láskou avstúp do našich sŕdc.
Pohýnaj svoju cirkev a pohýnaj svet k zmiereniu a jednote. Amen.