Cirkev

Zamyslime sa: Hovor o „Vianočnom zázraku“!

Text: Iz 7, 14

Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Keď dal Boh prvýkrát zasľúbenie o Spasiteľovi, začal zjavovať konkrétnu pravdu o budúcom kráľovi cez prorokov. Viac ako 680 rokov pred narodením Ježiša Boh povedal prorokovi Izaiášovi, že Spasiteľ bude mať panenskú matku a bude sám Bohom v tele. Presnosť tohto jediného tvrdenia je zázračná, najmä vzhľadom na to, koľko rokov svet čakal na uskutočnenie zasľúbenia. Toto proroctvo je však iba jedným zo 108 proroctiev, ktoré sa naplnili Ježišovým narodením a životom.

V roku 1958 si renomovaný profesor matematiky a astronómie Peter Stoner naštudoval a vypočítal pravdepodobnosť naplnenia mesiášskych proroctiev. Dospel k záveru, že už pre 8 z týchto 108 proroctiev je to pravdepodobnosť 1:100 000 000 000 000 000. To je jedna ku sto kvadriliónov. Iba pre osem zo 108! Vďaka tomu sú Vianoce jedným z najvýznamnejších zázrakov v histórii.  Boh splnil svoje slovo povedané skrze proroka Izaiáša, že príde tak blízko, ako je to len možné, že nás objíme doslova a fyzicky, ako to dokážu dvaja ľudia, keď sa milujú, s nehou, s akou berie mamka do náručia svoje milované dieťa, s pevnosťou a hrdosťou, s akou objíme otec svojho syna či dcéru.

BOH S NAMI – EMANUEL. Už nie ďaleko, v obetiach, bleskoch, v neprístupnom svetle, v znameniach alebo len v proroctvách. Boh sa stáva jedným z nás. Pri týchto myšlienkach mi Duch Svätý často pripomína slovo: „Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ Žid. 4, 14-16. Vďaka aj nášmu dnešnému naplnenému proroctvu môžeme s Svätému Bohu pristupovať s absolútnou dôverou, ako k Tomu, ktorý nám absolútne, do detailov rozumie.

Vie čo teraz prežívaš, či máš ťažké chvíle, zápasy sám/sama zo sebou, s ťažkou chorobou, strachom, okolnosťami. S dôverou Mu to všetko zlož a ON presne vie, ako ti pomôcť, čo povedať, ako ťa podoprieť.  A „dosiahneš milosrdenstvo a nájdeš milosť a pomoc V PRAVÝ ČAS.“

Modlitba: ďakujem Otecko môj, že aj v tejto chvíli môžem s úplnou dôverou predstúpiť pred Teba a Ty ma s láskou a radosťou prijmeš. Ďakujem za Tvojho Syna Pána Ježiša, ktorého si poslal na tento svet, aby si sa nám skrze Neho stal blízkym. Ďakujem za Jeho dokonalé dielo a milosť, ktorú sme skrze Neho dostali. Amen

Pieseň na povzbudenie:  tá istá pieseň – dve verzie (uvidíte, ktorá sa vám bude viac páčiť)

Sorry, an error occurs from Youtube API: badRequest