Pracovné listy pre I. stupeň ZŠ

V mene Božom školský rok 2018/2019

Predmet náboženská výchova v primárnom vzdelávaní podporuje základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Pána Boha. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom. Na podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými v rodine a spoločnosti.

Zámerom práce je vytvoriť edukačný materiál – pracovné listy v predmete Náboženská výchova pre žiakov I. stupňa základnej školy. Pracovné listy slúžia ako učebná pomôcka podporujúca pochopiť súvislosti, väzby a prepojenia. Rovnako slúžia na upevnenie nových pojmov a sú dobrým prostriedkom na opakovanie učiva a prípravu na vyučovací proces.

PODPORTE NAŠU SLUŽBU