PREAMBULA

My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha svätého v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí a aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovanie Božieho Kráľovstva na zemi, týmto prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho zásadami. Konáme tak v mene Boha – Otca, Syna i Ducha Svätého.

1. Organizácia cirkevného zboru

1.1. Cirkevný zbor v Lazoch pod Makytou so sídlom farského úradu Lazy p. Makytou č. 232, p. Lazy pod Makytou 020 55 patrí do Turčianskeho seniorátu, do Východného dištriktu
1.2. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi Lazy p. Makytou.
1.3. Cirkevný zbor patrí do okresu Púchov a do Trenčianskeho kraja.

2. Vyznanie viery

2.1. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
2.2. Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
2.3. Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života.
2.4. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto zboru.
2.5. Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania.
2.6. Tento zbor prijíma vierovyznávacie spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie Písma svätého.

3. Charakteristické črty cirkvi

3.1. Všetka moc v cirkvi patrí Ježišovi Kristovi, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného zboru sa vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.
3.2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skutočnosťou v miestnom cirkevnom zbore, ktorý sa zhromažďuje k službám Božím a kresťanskej službe. Všetky ev. cirkevné a. v. zbory na našom území spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku.
Základnou organizačnou jednotkou ev. cirkvi a. v. je cirkevný zbor.
3.3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad. K zvesti slova Božieho, k prisluhovaniu sviatosti a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy a cirkevných zákonov a nariadení si povoláva ordinovaného kňaza. Tento môže zveriť službu Slova počas svojej neprítomnosti z vážnych dôvodov po súhlase zborového presbyterstva diakonovi, kantorovi či inému neordinovanému členovi zboru.
3.4. Tento cirkevný zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o využitie Bohom zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, katechetickej, administratívnej, vnútromisijnej a spolkovej činnosti.
3.5. Tento cirkevný zbor pokladá krst dietok za biblicky oprávnený a uskutočňuje ho v prípade, že rodičia sľubujú cirkevnému zboru zastúpeného kňazom pri krstnom rozhovore a krstní rodičia spolu s rodičmi pri samotnom krste spoluprácu pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. Tento cirkevný zbor krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výučbe, ak neboli pokrstení ako deti.
3.6. Tento cirkevný zbor prijíma k Hodu Pánovmu evanjelikov a.v., ktorí potvrdili svoju krstnú zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných kresťanských cirkví ako hostí.

4. Cieľ činnosti zboru

4.1. Ako súčasť cirkvi tento zbor bude
a) v súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a prisluhovania sviatosti a na ňu odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom, bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine, v povolaní;
b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať
evanjelium všetkým ľudom, privádzať ich k viere v Krista;
c) ako odpoveď na Božiu lásku slúžiť ľudom v ich potrebách, mať zmysel pre chorých, nevládnych a starcov, brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ich k pokoju, vzájomnému porozumeniu, zmiereniu, prekonávať rasové, národné, triedne predsudky a ujímať sa chudobných a bezbranných;
d) viesť svojich členov k poznaniu Božieho slova, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery;
e) predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budú žiť v láske Kristovej a tým, že sa spoja s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva Duch Svätý.
4.2. Aby zbor splnil horeuvedený cieľ bude
a) vykonávať služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie
a prisluhujú sviatosti;
b) pestovať domáce pobožnosti;
c) organizovať vnútromisijné stretnutia, schôdzky cirkevno – náboženských spolkov, modlitebné týždne;
d) poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa v tejto službe aktívne zúčastňovali;
e) vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom ;
f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo všedných dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore;
g) učiť Slovo Božie mladých aj dospelých;
h) odpovedať na ľudské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier,
starať sa o chorých, trpiacich, nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote spoločnosti;
i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevnozborové ciele a ciele iných zložiek Evanjelickej cirkvi (napr. Diakonia, Generálna podporoveň, atď.);
j) pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi napomáhať prácu seniorátu, dištriktu, generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov;
k) pestovať a posilňovať ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutiami cirkvi.

5. Zborový konvent

5.1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci plnoletí členovia nášho cirkevného zboru.
5.2. Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl.17 CÚ a o tých, ktoré si sám vyhradil. Zborový konvent rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú zboru ako celku.
5.3. Konvent je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej týždeň vopred na službách Božích.
5.4. Volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a funkcionárov uvedených v čl. 8 tohto Štatútu a členov výborov.
5.5. Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú podpíše zapisovateľ, členovia predsedníctva zboru a dvaja overovatelia. (viď Cirkevné nariadenie č. 15/94 o rokovacom a volebnom poriadku).

6. Zborové presbyterstvo

6.1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 17 CÚ a ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
6.2. Členmi zborového presbyterstva sú z titulu funkcie zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu a zborový kurátor, ďalej sú členmi presbyterstva zapisovateľ, pokladník, účtovník, kostolník, kantor, katechéta, predseda HV, predseda revízneho výboru a volení presbyteri.
6.3. Počet riadnych členov zborového presbyterstva pre cirkevný zbor Lazy p. Makytou je 17.
6.4. V zbore sa zavádza názov „Čestný presbyter“, ktorého nositeľom je (bude) ten, kto dlhodobo pracoval pre prospech cirkevného zboru. Na návrh presbyterstva ho potvrdzuje zborový konvent.
6.5. Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám so súhlasom prítomných. Čestní presbyteri sa zúčastňujú zasadnutia s hlasom poradným.
6.6. Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov.

7. Predsedníctvo zboru

7.1. Predsedníctvo plní úlohy podľa čl. 19 CÚ a ďalšie, ktorými ho poverí konvent alebo presbyterstvo.
7.2. Zborové presbyterstvo tvoria zborový farár a zborový dozorca, ktorí predsedajú. Predsedníctvo je štatutárnym zástupcom COJ (CN č. 7/98 § 1, ods. 1).
7.3. Zborového dozorcu zastupuje poddozorca a pri jeho neprítomnosti – zborový kurátor.

8. Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru

8.1. Zboroví predstavitelia sú zborový farár, zborový dozorca, poddozorca a delegáti na seniorálny konvent.
8.2. Povinnosti jednotlivých funkcionárov sú nasledovné:
a) zborový kurátor – organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou cirkevných budov a ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku, pri rozpisovaní, vyberaní a príjme cirkevného príspevku /cirk. dane/, úzko spolupracuje s predsedníctvom cirkevného zboru pri vedení duchovného života v zbore
Práva a povinnosti kurátora sú stanovené v § 6 CZ č. 11/94 a v CN č. 7/98 v § 5 a § 6 o právach a povinnostiach kurátorov cirkevných zborov.
b) zapisovateľ – vedie zápisnice z presbyterstiev, výročných, volebných a mimoriadnych konventov. Predkladá vyhotovené zápisnice do 8 dní k overeniu a k podpisu.
c) zborový kantor – doprevádza zborový spev a liturgiu pri bohoslužbách každú nedeľu a vo sviatok, na adventných a pôstnych večierňach, nacvičuje nábožné piesne. Organuje pri sobášoch a pohrebných rozlúčkach. Napomáha rozvíjať hudobný život v zbore. ( podľa CN š. 3/96 v znení CN č. 10/97).
d) pokladník – vedie zborovú pokladňu, má na starosť financie zboru. Jeho činnosť sa riadi CN č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ ECAV na Slovensku a CZ č. 2/99 o hospodárení COJ.
e) účtovník – vedie účtovnú evidenciu zboru, zostavuje polročné a koncoročné výkazy a dozerá nad hospodárením zboru. Jeho činnosť sa riadi CN č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ ECAV na Slovensku a CZ č, 2/99 o hospodárení COJ.
f) kostolník – pripravujem kostol k službám Božím, vykladá čísla piesní; stará sa o osvetlenie, o výmenu žiaroviek, vykonáva údržbárske práce v areáli; stará sa o úpravu trávnikov a odhŕňanie snehu
g) zvonár – stará sa o údržbu zvonov; pri výročitých slávnostiach, sviatkoch a v nedeľu vyzváňa na zvonoch, zvoní aj pri nahlásení pohrebu, na druhý deň po nahlásení a aj v deň pohrebu
h) predseda hospodárskeho výboru – zvoláva členov HV, výboru, spolupodpisuje stručný zápis zo zasadnutia HV a koná veci podľa čl. 10.1./ako i podľa CZ č. 2/99 o hospodárení COJ, § 23 a § 24.
k) predseda revízneho výboru – zvoláva členov RV, robí s členmi RV dvakrát do roka revíziu účtovania a hospodárenia zboru a to za I. a II. polrok bežného roka. Podáva správu presbyterstvu.
l) upratovačky – upratujú kostol a zborovú sieň; vymieňajú oltárne rúcha.
8.3. Zbor nemá uzavretý žiadny pracovnoprávny vzťah s týmito funkcionármi: zborový kantor, – pokladník, – účtovník, – kostolník, -zvonár, – upratovačky. Tieto funkcie sú vykonávané dobrovoľne.

9. Služby Božie, prisluhovanie sviatosti, vnútromisijná činnosť

9.1. Služby Božie sa vykonávajú:
a) V chráme Božom v Lazoch pod Makytou v každú nedeľu, vo sviatky a slávnosti o 10.45hod.

Sviatky a slávnostiSlužby BožieVečera PánovaPoznámka
Štedrý večer17.15
I. sl. Vianočná10.45
II. sl. Vianočná10.459.15
Závierka roka17.15
Nový rok10.45
Zjav. Krista Pána10.45
Zelený štvrtok17.15Pre starších členov
Veľký piatok10.459.15
I. sl. Veľkonočná 10.45
II. sl. Veľkonočná 10.459.15
Konfirm. slávnosť10.00
Vstúpenie17.15
I. sl. Svätodušná 10.45
II.sl. Svätodušná 17.15
Svätá Trojica10.45
Petra Pavla17.15
Pamiatka M.J. Husa 10.45Pamiatka M.J. Husa a vierozvestov sa pripomína v nedeľu 8. júla
Kajúca nedeľa X. Troj10.4510.45V rámci Služieb Božích sa prisluhuje Večera Pánova
Pamiatka reformácie17.15V týždni
Pamiatka posv.chrámu 10.45V najbližšiu nedeľu po 11. septembri
Poďakovanie za úrody10.45V nedeľu pred Pamiatkou reformácie
Pamiatka zosnulých10.45V prvú novembrovú nedeľu
Začiatok a koniec školského roka 10.45S požehnaním detí a mládeže

b) Adventné a pôstne večerné služby Božie prebiehajú v zborovej miestnosti o 16.30h. 1 krát do týždňa

9.2. V prípade neprítomnosti zborového farára počas hlavných služieb Božích budú zastupované farárom zo susedného zboru, alebo budú laické čítané služby Božie. Rozpis najbližších služieb Božích sa bude oznamovať v pokázňových oznamoch a na stránkach zborového časopisu.
9.3. Prisluhované sviatosti:
a) Krst Svätý sa zásadne prisluhuje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov, z ktorých aspoň jeden musí byť konfirmovaný evanjelik. Na žiadosť rodičov sa krst uskutoční aj na hlavných službách Božích. Krst musí byť ohlásený minimálne 1 týždeň vopred, okrem súrnych okolností (zdravotný stav);
b) Večera Pánova sa prisluhuje v chráme Božom pred začiatkom služieb Božích o 9.15h. /s výnimkou Kajúcej nedele, Konfirmácie, 1. adventnej a 1. pôstnej nedele/ – v každú prvú nedeľu v mesiaci s použitím liturgického variantu „B“ v Evanjelickom spevníku. Okrem prvej nedele v mesiaci sa prisluhuje na:

   • I. nedeľu adventnú
   • II. sl. Vianočná,
   • Nový rok
   • I. nedeľu pôstnu
   • Zelený štvrtok
   • Veľký Piatok
   • II. sl. Veľkonočná
   • Kajúca nedeľa

Večera Pánova sa prisluhuje pre starších členov zboru v sobotu 2 adventného týždňa v zborovej miestnosti o 17.15h. a na Zelený štvrtok v zborovej miestnosti o 17.15h.

9.4. V zbore sa konajú tieto vnútromisijné akcie v zborovej miestnosti:[spacer height=“0.5px“ id=“2″]

   • Bibl. hodina dospelých v zborovej miestnosti o 16.00hod. 1x týždenne počas roka okrem obdobia školských prázdnin, pôstu a adventu
   • Detská besiedka sa koná počas nedieľ v zborovej miestnosti od 10.45h. počas roka okrem slávností a sviatkov
   • Stretnutie a bibl. hodina dorastu v piatok od 17.30h. a stretnutie a bibl. hodina mládeže v piatok od 18.30h. v zborovej miestnosti počas celého roka
   • Nácvik spevokolu dospelých – podľa dohody, najčastejšie v nedeľu po skončení služieb Božích v zborovej miestnosti
   • Výuka konfirmandov prebieha v dvoch skupinách, raz do týždňa. Slávnosť konfirmácie je v Nedeľu po Vstúpení.
   • K ďalších činnostiam patrí duchovno-športové popoludnie pre deti a dorast 1-2x do roka a letné bibl. tábory pre deti, dorast a mládež.
   • Náboženská výuka prebieha v priestoroch Základnej školy v Lazoch p. Makytou

V zbore sa poriadajú kultúrne a vzdelávacie akcie podľa daných možností, ako koncerty, mládežnícke bohoslužby, prednášky a ďalšie akcie napomáhajúce duchovnému rozvoju a vzrastu členov cirkevného zboru.

10. Hospodárenie

10.1. Zborové hospodárenie sa vedie pri zachovaní štátnych predpisov a ústredne vydaných cirkevných hospodárskoprávnych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje zborový konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky výbor, ktorý pripravuje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení. Pre vedenie pokladne a účtovníctva platia všeobecne záväzné právne predpisy. Zborový farár, zborový dozorca, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu pokladníka. Kurátor a pokladník, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu účtovníka.
10.2. Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny orgán, ktorý podáva správy a návrhy konventu a presbyterstvu.
10.2.1. Inventárna komisia prekontroluje ku koncu občianskeho roka inventár kostola, fary, zborovej miestnosti a hospodárskej budovy. O výsledku sa spíše zápisnica.
10.3. Pokladničný limit stanovený presbyterstvom činí sumu 20 tis. Sk.
10.4.
a)
Cirkevná organizačná jednotka je príspevková organizácia, preto každý člen organizačnej jednotky podľa svojich finančných možností by mal pamätať na finančné potreby svojho zboru pri vyberaní cirkevného príspevku, pri rodinných udalostiach ako sú krst, konfirmácia, sobáš, životné jubileá, ale aj pohrebných rozlúčkach.
b) Príspevkami zboru sú: cirkevný príspevok /cirkevná daň/, ofery, milodary, výnosy, nájomné, dary, poručníctvo, a pod.
c) Cirkevný príspevok podľa § 9 CZ 2/1999 je povinný pre každého člena cirkvi. Členom cirkvi sa stáva každý pokrstený. Zborový konvent určil výšku cirkevného príspevku na 100,-Sk.
d) Príspevok treba uhrádzať od 1. septembra bežného roka do 7. novembra bežného roka, pred a po skončení služieb Božích, alebo v piatok okolo 15. októbra v zborovej miestnosti od 8.00hod. do 16.00hod. a v sobotu od 10.00hod. do 18.00hod.
10.5. V zbore sa pravidelne koná ofera na vnútrozborové ciele:

a.) začiatok školského roka – ofera venovaná na prácu s deťmi a mládežou. V zbore sa pravidelne konajú ofery na ciele odporučené generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku:

   • na Evanj. diakonia, Bohosloveckú fakultu, Svetový luteránsky zväz, a pod.
   • na 1. nedeľu adventnú a 1. nedeľu pôstnu – na Generálnu podporoveň
   • ofery odporučené generálnym presbyterstvom ECAV podľa aktuálnych potrieb, napr. na zbor postihnutý živelnou katastrofou, výstavba nového kostola, atď.

b.) V zbore sú aj ofery venované:

   • zb. farárovi na prvé 3 výročné slávnosti a Konfirmáciu
   • zb. kantorovi na druhé 2 výročné slávnosti, Pamiatku posvätenia chrámu a Sv. Trojicu
   • kostolníkovi na Starý rok
   • zvonárovi na Poďakovanie za úrody a Pamiatku zosnulých
   • upratovačkám na Kvetnú nedeľu a nedeľu Kajúcu

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah se riadi slovenským právom.
12.2. Voľbou práva podľa čl.
12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
12.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.
12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, adresa elektronickej pošty office@chlebickaren.eu, telefón 0904 989 908.

Bratislave dňa 10.12.2020