Výučba evanjelického náboženstva

Náboženská výchova podporuje základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov

I. stupeň ZŠ

Rozvíjame duchovný
rast Vašich detí

II. stupeň ZŠ

Spoznanie Trojjediného
Pána Boha

Vyučovanie

Rozvíjame komunikačné
zručnosti

Pracovný list

Slúžia ako učebná
pomôcka

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Edukačný materiál
Biblické príbehy
Poznanie

VÝUČBA EVANJELICKÉHO NÁBOŽENSTVA

Primárne vzdelávanie

Zámerom práce je vytvoriť edukačný materiál, ktorý slúži ako učebná pomôcka podporujúca pochopiť súvislosti, väzby a prepojenia.

Príprava na vyučovací proces
Upevnenie nových pojmov
Opakovanie starého učiva
Učenie kreatívnej zručnosti
N áboženská výchova v žiakoch rozvíja komunikačné zručnosti a umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Pána Boha. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými v rodine a spoločnosti. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom.

Prihláste svoje deti na Evanjelické a. v. náboženstvo vo vašej škole.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne